1. đi tới cài đặt
2. đi tới tùy chọn
3. chuyển đến cài đặt TV thông minh
4. chọn thủ công
5. chọn Hoa Kỳ

Được dán: