1. mở thiết bị đầu cuối bằng

Điều hướng đến ứng dụng-> Utilities-> Terminal

2. loại lệnh dưới đây và nhấn Enter

Mac OSX 10,7 & 10,8 (sư tử): sudo killall-HUP mDNSResponder

Mac OSX 10,5 & 10,6 (Leopards): dscacheutil-Flush bộ nhớ cache

Mac OSX 10,4 (hổ): lookupd-Flush cache