1. mở ứng dụng cài đặt

2. nhấp vào chung

3. nhấp vào mạng

4 nhấp vào VPN

5. nhấp vào thêm cấu hình VPN

6. chọn PPTP

7. trong trường mô tả, nhập Trickbyte VPN

8. trong trường máy chủ, nhập địa chỉ máy chủ Trickbyte ví dụ: nl-AM2-Smart.serverlocation.co cho Hà Lan.

9. trong trường tài khoản, nhập tên người dùng được cung cấp

10. trong trường mật khẩu, nhập mật khẩu đã cung cấp của bạn

11. đảm bảo rằng gửi tất cả lưu lượng được đặt thành ON

12. đảm bảo rằng mã hóa được đặt thành tự động

13. nhấp chuột lưu

14. nhấn nút trang chủ

15. mở ứng dụng cài đặt

16. nhấp vào VPN

17. nhấp chuột vào Trickbyte VPN

18. đặt VPN để bật