1. tới ứng dụng và mở kết nối Internet

2. trong ứng dụng kết nối Internet, bấm tập tin-> kết nối VPN mới

3. trong dấu nhắc tiếp theo, chọn PPTP và nhấp vào tiếp tục

4. trong cửa sổ VPN (PPTP), đảm bảo cấu hình: được đặt thành khác

5. trong địa chỉ máy chủ: trường, nhập địa chỉ máy chủ Trickbyte ví dụ: US-VPN.trickbyte.com

6. trong trường tên tài khoản: nhập tên người dùng được cung cấp của bạn

7. trong trường Password:, nhập mật khẩu đã cung cấp của bạn

8. một số người dùng có thể chọn Hiển thị trạng thái VPN trong thanh menu

9. nhấp chuột kết nối