Cách truy cập Showcase.ca bên ngoài Canada

Sau khi bạn đã đăng nhập vào khu vực khách hàng của chúng tôi. 1. đi đến Netflix Changer trong trình đơn tiêu đề. 2. thay đổi quốc gia Netflix sang Canada. Thậm chí bạn không có tài khoản Netflix ở tất cả.

Xem thêm