Minh bạch proxy là gì?

Trong mạng máy tính, máy chủ proxy là một máy chủ (hệ thống máy tính hoặc ứng dụng) hoạt động như một trung gian cho các yêu cầu từ khách hàng tìm kiếm tài nguyên từ máy chủ khác. Một khách hàng kết nối với máy chủ proxy, yêu cầu một số dịch vụ, chẳng hạn như một tập tin, kết nối, trang web, hoặc tài nguyên khác có sẵn từ một máy chủ khác nhau và [...]

Xem thêm