Trong mạng máy tính, máy chủ proxy là một máy chủ (hệ thống máy tính hoặc ứng dụng) hoạt động như một trung gian cho các yêu cầu từ khách hàng tìm kiếm tài nguyên từ máy chủ khác. Khách hàng kết nối với máy chủ proxy, yêu cầu một số dịch vụ, chẳng hạn như một tệp, kết nối, trang web hoặc tài nguyên khác có sẵn từ máy chủ khác nhau và máy chủ proxy thẩm định yêu cầu như một cách để đơn giản hóa và kiểm soát độ phức tạp của nó. Các proxy được phát minh để thêm cấu trúc và đóng gói cho các hệ thống phân tán. Hôm nay, hầu hết các proxy là web proxy, tạo điều kiện truy cập vào nội dung trên World Wide Web.

Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_server

Một số ISP đã minh bạch proxy trên và khối trickbyte DNS để không làm việc đúng cách. Bạn có thể kiểm tra IP của bạn có proxy trên hay không bằng cách truy cập vào URL này.

http://www.whatismyproxy.com/

Được dán: