1. bấm bắt đầu-> bảng điều khiển

2. bên trong bảng điều khiển cửa sổ, doublie nhấp vào kết nối mạng

3. trong cửa sổ tiếp theo, nhấp vào tạo kết nối mới

4. trong cửa sổ thuật sĩ kết nối mạng, bấm vào tiếp theo

5. trong cửa sổ tiếp theo, chọn kết nối với mạng tại nơi làm việc của tôi và nhấp vào tiếp

6. trong cửa sổ tiếp theo, chọn Virtual Private Connection và nhấp Next

7. trong trường tên công ty, nhập Trickbyte VPN và nhấp vào tiếp theo

8. trong trường tên máy chủ hoặc địa chỉ IP, nhập địa chỉ máy chủ Trickbyte ví dụ: US-VPN.trickbyte.com và nhấp vào tiếp theo

9. một số người dùng có thể chọn thêm lối tắt tới kết nối này trên màn hình của tôi

10. nhấp chuột kết thúc

11. trong tên người dùng: trường, nhập tên người dùng đã cung cấp của bạn

12. trong trường Password:, nhập mật khẩu đã cung cấp của bạn

13. nhấp chuột kết nối