1. đi đến cài đặt-> iTune Store-> vị trí
2. chọn Hoa Kỳ

Thực hiện. Hulu Plus App sẽ xuất hiện trên menu chính của bạn.