Điều này xảy ra bởi vì bạn đã nhấp vào "hoàn thành đơn đặt hàng" sau đó bạn thay đổi tâm trí của bạn, bấm Lùi lại hoặc đóng trình duyệt của bạn.

Hóa đơn được tạo ra khi bạn nhấp vào hoàn thành đơn đặt hàng. Nếu tài khoản của bạn đã hoạt động. Không thanh toán hóa đơn đang chờ này.

Bạn chỉ có thể rời khỏi nó, Hệ thống của chúng tôi sẽ xóa nó khi đến hạn.