ID giao dịch Paypal là cần thiết để điều tra nếu có bất kỳ vấn đề thanh toán.

Khi bạn hoàn tất thanh toán. Paypal sẽ gửi cho bạn một email nhận như dưới đây. Một ở góc trên bên phải là ID giao dịch

Paypal-transction-ID